Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

Upozornění – následující text má pouze informativní charakter. Závazné jsou: Všeobecné obchodní podmínky.

Tyto pokyny slouží pouze jako rádce pro zákazníky, kteří chtějí vrátit koupené zboží ve 14ti denní lhůtě nebo ohledně tohoto procesu získat více informací. Tato pravidla nejsou právnickým dokumentem, mají za úkol vás seznámit se správným postupem a upozornit na možná úskalí.

Postup vrácení

Do kdy je možné zboží vrátit?

Pro vrácení zboží je stanovená zákonná lhůta 14 kalendářních dní (nikoliv pracovních) od převzetí zboží spotřebitelem.

Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

Vychází-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší další pracovní den.

Dodavatel musí obdržet Vaše písemné odstoupení od smlouvy nejpozději poslední den zákonné lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.

Písemné odstoupení od smlouvy musí obsahovat:

  1. Jméno a příjmení
  2. Číslo objednávky
  3. Kontakt (telefon, mail)

Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku.

Dodavatel nemá nárok na žádný paušální storno poplatek.

Zákazník obdrží zpět své peníze do 30ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

 

Může být vrácené zboží použité?

Pokud je výrobek zakoupen prostřednictvím internetu, spotřebitel nemá možnost si výrobek předem prohlédnout nebo vyzkoušet. Z toho vyplývá, že si objednané zboží může rozbalit i vyzkoušet. Nemělo by však dojít ke zjevnému opotřebení.

S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží.

V jakém stavu musí být obal zboží?

Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží.

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci.

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
  2. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
  3. Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
  4. Na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
  5. Na dodávku novin, periodik a časopisů
  6. Spočívající ve hře nebo loterii

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

 

Obecná pravidla

Spotřebitelská smlouva

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Byla-li tato smlouva uzavřena při objednávce zboží nebo služeb prostřednictvím internetového obchodu, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, do 14 dnů od převzetí zboží.

Spotřebitel

Spotřebitelem je zákazník internetového obchodu.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje spotřebitel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a spotřebitel nakupující jako soukromá osoba.

Dle obchodního zákona, se možnost odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech nevztahuje na právnické osoby s uvedeným IČ a DIČ.

Dodavatel

Dodavatelem je HAJNA – sdružení podnikatelů se sídlem Čsl. Legií 299, 514 01 Jilemnice; IČ: 48187810.

HAJNA – sdružení podnikatelů je sdružení podnikatelů, které při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to sdružení podnikatelů, které přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.